ÎÄÒÕ¸èÇúÑݳª½»Á÷»á

 

1.               ×ÚÖ¼ : Ìᳫ¡¢ ÍƹãÎÄÒÕ¸èÇú¡¢»¥Ïà¹ÛĦ¡¢·¢Ñï°®ÎáÖÓÁéÖ®¾«Éñ¡£

(»ª»áÊ״ξٰì´ËÀཻÁ÷»î¶¯£¬ÆíÍû¸÷Óѻἰѧ³¤ÃÇÈÈÁÒÏìÓ¦£¬¶¦Á¦Ö§³Ö£¬»ý¼«Íƶ¯£¬ÒÔ Æڳɹ¦¾ÙÐУ¬¸üÏ£Íû½ñºó½«»á²»¶ÏµØ¾Ù°ìÏÂÈ¥

2.               ÈÕÆÚ : 2002Äê11ÔÂ30ÈÕ( ÐÇÆÚÁù)

3.               ʱ¼äÏÂÎç1.30 ÖÁ 3.30 ʱֹ¡£

4.               µØµãÐÂɽ¿íÈáÖÐѧÑîÎĸ»½²ÌÃ

5.               ²Î¼ÓÕß :   ÒÔĸУУÓѼ°Æä¾ìÊôΪÖ÷£¬Ç×ÓÑÒà¿É±¨Ãû²Î¼Ó¡£

6.                ×é±ð  : a. С×éºÏ³ª  --  ͬÉù»ò»ìÉù            b.  ¶À³ª

7.        Ñݳª¹æÔò :    

a. ¹ÄÀø±³Æ×Ñݳª£¬¸ÖÇÙ°é×à»òÎÞ°é×à¡£

b.  ÈôÒÔ¸ÖÇÙ°é×à¡¢¸÷¸Ã¶ÓÎéµÃ×ÔÐа²ÅÅ°é×àʦ¡£Ô¶·½µÄ¶ÓÎ飬ÈôÃæ¶ÔÕâ·½ÃæµÄÀ§ÄÑ£¬ÇëÓÚ±¨ÃûʱÌá³ö£¬Ö÷°ìµ±¾Ö¿ÉÒÔЭÖú´¦Àí¡£È»¶ø£¬ÁÙʱ°é×à±Ï¾¹²»Èç×Ô±¸°é×àÀ´µÃÀíÏë¡£

c.    ²»¿ÉʹÓÿ¨´ø¡¢¹âµúµÈÒôÏìÆ÷²Ä¡£

 

8.    Ñ¡³ª¸èÇú :  a.  ¿ÉÈÎÑ¡±¾µØ´´×÷¡¢ÖÐÍâÎÄÒÕ»òÃñ¸è ¡£

                         b.  ¸÷¶Ó¿ÉÑ¡ÔñÒÔ²»Í¬·½Ê½(ºÏ³ª»ò¶À³ª)³ÊÏ×ÈýÊ×Çú×Ó ¡£

9.    ±¨Ãû·½Ê½ Ìîд²Î¼Ó±í¸ñ£¬Á¬Í¬¸èÆ×Ö®¸´Ó¡±¾¼Ä½»±¾½ì»áÃØÊé´¦ ¡£

10.   ±¨Ãû½ØÖ¹ :  2002Äê8ÔÂ31ÈÕ

11.   ±¨ µ½²Î¼Ó¶ÓÎéÎñÐëÓÚÑݳöǰһСʱ±¨µ½£¬ÒÔÀû½»Á÷»áÖ®½øÐС£

12.   ³ö³¡´ÎÐò :   ÓÉÖ÷°ìµ±¾Ö³éÇ©±àÅÅ¡£

13.   ½±Àø¼ÍÄîÆ·¸÷²Î¼Ó¶ÓÎé»ò¶ÓÔ±½«¸÷»ñ°ä½±ÅÆ»òÆäËû¼ÍÄîÆ· ¡£

14.   ¸½Ôò±¾¼òÕÂÈçÓÐδ¾¡ÉÆ´¦£¬Ö÷°ìµ±¾ÖµÃËæʱÔöɾ֮¡£

¡¡

Back