»ªÎÄÊé·¨±ÈÈü¼òÕÂ

 

1.               ×Ú Ö¼Ìᳫ¡¢ ÍƹãÖлª´«Í³Êé·¨ÒÕÊõ¡¢»¥Ïàѧϰ¡¢·¢Ñï°®ÎáÖÓÁéÖ®¾«Éñ¡£

2.               ±È Èü ÈÕ ÆÚ : 2002Äê11ÔÂ30ÈÕ(ÐÇÆÚÁù)

3.               ʱ ¼äÉÏ Îç10.00 ÖÁ 11.00 ʱֹ¡£

4.               µØ µãÐÂɽ¿íÈáÖÐѧʳÌÃ

5.               ²Î Èü Õß·²Ä¸Ð£Ð£ÓѼ°Æä¾ìÊô£¬¾ù¿É±¨Ãû²Î¼Ó¡£

6.            ×é ±ð ¼° ¹æ ¸ñ :

a.  ¹«¿ª×é - (УÓÑ»ò22ËêÒÔÉÏÕß)     ---  ÖÐÌÃ

b.  ÇàÄê×é - (ÖÐѧÉú»ò21ËêÒÔÏÂÕß)   ---  Ìõ·ù

c.  Сѧ×é - (СѧÉú»ò12ËêÒÔÏÂÕß)   ---  ¾Å¹¬¸ñ

 

7.    Êé Ìå ²ÎÈüÕß¿É×ÔÑ¡ÒÔÏÂÈκÎÒ»ÖÖÊéÌ壬ÒÔ¼òÌå»ò·±ÌåÊéд:-

                  a)  ¿¬Êé    b)  ÐÐÊé    c) Á¥Êé

8.    ×Ö ·¶ÓÉÖ÷°ìµ±¾ÖÄⶨ£¬ ÏÖ³¡½Ò·â¡£

9.    ²Î Èü ¹æ Ôò :     a. ±ÊÄ«µÈÎľß×Ô±¸¡£

                                    b.    Ö½ÕÅÓÉÖ÷°ìµ±¾ÖÌṩ£¬Î©²»µÃ¼ÓÒÔÇи

                                    c.    ²ÎÈüÕßÐëÔÚÖ½Õű³ºóÌîдÐÕÃû¡¢×é±ð£¬ËùÊô¹ú¼Ò¡¢µØÇø»òÖÝÊô¡£

10.   ±¨ Ãû ·½ ʽ Ìîд²Î¼Ó±í¸ñ£¬¼Ä½»±¾½ì»ª»áÃØÊé´¦¡£

11.   ±¨ Ãû ½Ø Ö¹ : 2002Äê8Ô 31ÈÕ

12.   ±¨  µ½²ÎÈüÕßÎñÐëÓÚÈüǰһСʱ±¨µ½£¬ÒÔÀû¾ºÈüÖ®½øÐС£

13.   ÆÀ·Ö×¼ÔòÆÀÉóÍŽ«ÒÀ¾Ý×ÖÌåµÄ±Ê·¨¡¢²¼¾ÖÓëÕûÌå½á¹¹µÈÆÀ·Ö¡£ÖÐÌÃÓëÌõ·ùÖ®ÆÀ·Ö,³ýÁËÕýÎÄ£¬»¹°üÀ¨Ï¿ӡÕÂÔòËæÒâ¡£ÆÀÉóÍÅÖ®²Ã¾öΪ×îºó¾ö¶¨ ¡£

14.   ½± Àø ¼Í Äî Ʒÿ×é¸÷ÉèÓÅÒì½±Èô¸É£¬½«»ñ°ä½±ÅƼ°½±½ð¡£

15.   ¸½ Ôò±¾¼òÕÂÈçÓÐδ¾¡ÉÆ´¦£¬Ö÷°ìµ±¾ÖµÃËæʱɾ¸ÄÖ®¡£

Back